ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

PUNJABI

Categories

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ

Read this Lekh

ਰੋਸੇ-ਗਿਲੇ - 1

Read this Lekh

ਰੋਸੇ-ਗਿਲੇ - 2

Read this Lekh

ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥

Read this Lekh

ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ॥

Read this Lekh

ਰਾਗ-ਨਾਦ-ਧੁਨੀ

Read this Lekh

ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥

Read this Lekh

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Read this Lekh

ਹਉਮੈ - 1

Read this Lekh

ਹਉਮੈ - 2

Read this Lekh

ਆਚਾਰ ਸਚਹੁ ੳਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 1

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 2

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 3

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 4

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 5

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 6

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 7

Read this Lekh

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ - 8

Read this Lekh

ਗੁਰੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ - 1

Read this Lekh

ਗੁਰੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ - 2

Read this Lekh

ਜਮ - 1

Read this Lekh

ਜਮ - 2

Read this Lekh

ਕਰਾਮਾਤ

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 1

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 2

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 3

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 4

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 5

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 6

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 7

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 8

Read this Lekh

ਹੁਕਮੁ - 9

Read this Lekh

ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ

Read this Lekh

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ - 1

Read this Lekh

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ - 2

Read this Lekh

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ - 3

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 1

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 2

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 3

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 4

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 5

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 6

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 7

Read this Lekh

ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ - 8

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 1

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 2

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 3

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 4

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 5

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 6

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 7

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 8

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 9

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 10

Read this Lekh

ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ - 11

Read this Lekh

Listen to this Lekh

ੳਲਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ੳਲਾ ॥ ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥

Read this Lekh

Listen to this Lekh

ਸਬਦੁ - 1

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 2

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 3

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 4

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 5

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 6

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 7

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 8

Read this Lekh

ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥

Read this Lekh

ਭਰਮ - 1

Read this Lekh

ਭਰਮ - 2

Read this Lekh

ਭਰਮ - 3

Read this Lekh

ਭਰਮ - 4

Read this Lekh

ਭਰਮ - 5

Read this Lekh

ਭਰਮ - 6

Read this Lekh

ਭਰਮ - 7

Read this Lekh

ਭਰਮ - 8

Read this Lekh

ਭਰਮ - 9

Read this Lekh

ਭਰਮ - 10

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 1

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 2

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 3

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 4

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 5

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 6

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 7

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 8

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 9

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 10

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 11

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 12

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 13

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 14

Read this Lekh

ਧਿਆਨ - 1

Read this Lekh

ਧਿਆਨ - 2

Read this Lekh

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ॥

Read this Lekh

ਸੇਵਾ - 1

Read this Lekh

ਸੇਵਾ - 2

Read this Lekh

ਸੇਵਾ - 3

Read this Lekh

ਪਾਪ ਪੁੰਨ - 1

Read this Lekh

ਪਾਪ ਪੁੰਨ – 2

Read this Lekh

ਬੁਝਣਾ - ਸੀਝਣਾ - ਚੀਨਣਾ - ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

Read this Lekh

ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਸਿਮਰਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ - 1

Read this Lekh

ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਸਿਮਰਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ - 2

Read this Lekh

ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥

Read this Lekh

ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਹੈ

Read this Lekh

ਬੰਧਨ - ਛੁਟਨ - 1

Read this Lekh

ਬੰਧਨ - ਛੁਟਨ - 2

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 1

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 2

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 3

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 1

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 2

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 3

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 4

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 5

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 6

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 7

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 8

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 9

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 10

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 11

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 12

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 13

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 14

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 15

Read this Lekh

ਸਿਮਰਨ - 16

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 1

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 2

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 3

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 4

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 5

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 6

Read this Lekh

ਦੂਜਾ ਭਾਉ - 7

Read this Lekh

Top