ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NAAM SIMRAN

Title Sevadar Album Duration Actions
1 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur LDH DEC 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
2 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) DEC 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
3 - NAAM SIMRAN Avleen Kaur DEC 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
4 - NAAM SIMRAN Anika Kaur Austrailia DEC 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
5 - NAAM SIMRAN Shanon Kaur Canada DEC 2022 (2022) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
6 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi DEC 2022 (2022) 46 mins (43) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
7 - NAAM SIMRAN Baljinder Kaur Babba DEC 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
8 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD DEC 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
9 - NAAM SIMRAN Anantjit Kaur DL DEC 2022 (2022) 35 mins (33) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
10 - NAAM SIMRAN Bavleen Kaur Australia DEC 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
11 - NAAM SIMRAN Avleen Kaur DEC 2022 (2022) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
12 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH DEC 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
13 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi DEC 2022 (2022) 44 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
14 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) DEC 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
15 - NAAM SIMRAN Simran Kaur Canada DEC 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
16 - NAAM SIMRAN Ravneet Kaur CAN DEC 2022 (2022) 36 mins (34) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
17 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur LDH DEC 2022 (2022) 39 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
18 - NAAM SIMRAN Bavleen Kaur Australia DEC 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
19 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD DEC 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
20 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi DEC 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
21 - NAAM SIMRAN Anantjit Kaur DL SEPT 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
22 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH SEPT 2022 (2022) 44 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
23 - NAAM SIMRAN Chandeep Kaur Canada SEPT 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
24 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD SEPT 2022 (2022) 44 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
25 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi SEPT 2022 (2022) 44 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
26 - NAAM SIMRAN Baljinder Kaur Babba SEPT 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
27 - NAAM SIMRAN Shanon Kaur Canada SEPT 2022 (2022) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
28 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur BTD SEPT 2022 (2022) 37 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
29 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) SEPT 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
30 - NAAM SIMRAN Raunaq Kaur Bhopal SEPT 2022 (2022) 38 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
31 - NAAM SIMRAN Shanon Kaur Canada SEPT 2022 (2022) 43 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
32 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur LDH SEPT 2022 (2022) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
33 - NAAM SIMRAN Shanon Kaur Canada SEPT 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
34 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH SEPT 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
35 - NAAM SIMRAN Baljinder Kaur Babba JUN 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
36 - NAAM SIMRAN BisamPreet Kaur Jalandhar JUN 2022 (2022) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
37 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) JUN 2022 (2022) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
38 - NAAM SIMRAN Anantjit Kaur DL JUN 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
39 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH JUN 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
40 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH JUN 2022 (2022) 43 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
41 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi JUN 2022 (2022) 44 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
42 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH JUN 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
43 - NAAM SIMRAN BisamPreet Kaur Jalandhar JUN 2022 (2022) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
44 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) JUN 2022 (2022) 45 mins (42) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
45 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH JUN 2022 (2022) 44 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
46 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur BTD JUN 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
47 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD JUN 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
48 - NAAM SIMRAN Manmohan Kaur DL MAR 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
49 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur BTD MAR 2022 (2022) 38 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
50 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH MAR 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
51 - NAAM SIMRAN Anantjit Kaur DL MAR 2022 (2022) 38 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
52 - NAAM SIMRAN Avleen Kaur MAR 2022 (2022) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
53 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD MAR 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
54 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH MAR 2022 (2022) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
55 - NAAM SIMRAN Harjinder Singh Babli MAR 2022 (2022) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
56 - NAAM SIMRAN Avleen Kaur MAR 2022 (2022) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
57 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi MAR 2022 (2022) 45 mins (42) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
58 - NAAM SIMRAN Japneet Kaur Delhi MAR 2022 (2022) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
59 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) MAR 2022 (2022) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
60 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH DEC 2021 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
61 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) DEC 2021 (2021) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
62 - NAAM SIMRAN Daya Singh FBD DEC 2021 (2021) 38 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
63 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD DEC 2021 (2021) 45 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
64 - NAAM SIMRAN Babli Singh (HSB) DEC 2021 (2021) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
65 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur LDH DEC 2021 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
66 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur Dodra DEC 2021 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
67 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH DEC 2021 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
68 - NAAM SIMRAN Kiranjot Kaur BMB DEC 2021 (2021) 38 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
69 - NAAM SIMRAN Daya Singh FBD DEC 2021 (2021) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
70 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD DEC 2021 (2021) 39 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
71 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) DEC 2021 (2021) 44 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
72 - NAAM SIMRAN Jagdeep Singh DL DEC 2021 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
73 - NAAM SIMRAN Anantjit Kaur DL DEC 2021 (2021) 42 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
74 - NAAM SIMRAN Baljinder Kaur Babba DEC 2021 (2021) 38 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
75 - NAAM SIMRAN BisamPreet Kaur Jalandhar DEC 2021 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
76 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi DEC 2021 (2021) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
77 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur BTD DEC 2021 (2021) 36 mins (33) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
78 - NAAM SIMRAN Babli Kaur Canada SEPT 2021 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
79 - NAAM SIMRAN Japneet Kaur Delhi SEPT 2021 (2021) 39 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
80 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur LDH SEPT 2021 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
81 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur Dodra SEPT 2021 (2021) 38 mins (36) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
82 - NAAM SIMRAN Baljinder Kaur Babba SEPT 2021 (2021) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
83 - NAAM SIMRAN Daya Singh FBD SEPT 2021 (2021) 38 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
84 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur BTD SEPT 2021 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
85 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) SEPT 2021 (2021) 42 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
86 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH SEPT 2021 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
87 - NAAM SIMRAN Ravina Canada SEPT 2021 (2021) 36 mins (33) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
88 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH SEPT 2021 (2021) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
89 - NAAM SIMRAN Kanwarpreet Kaur DL (Ria) MAR 2021 VOL - 1 (2021) 44 mins (41) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
90 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH MAR 2021 VOL - 1 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
91 - NAAM SIMRAN Amarjot Kaur LDH MAR 2021 VOL - 1 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
92 - NAAM SIMRAN Manmohan Kaur DL MAR 2021 VOL - 2 (2021) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
93 - NAAM SIMRAN Gurpreet Kaur FBD MAR 2021 VOL - 2 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
94 - NAAM SIMRAN Charanjeet Singh Maula LDH MAR 2021 VOL - 2 (2021) 40 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
95 - NAAM SIMRAN Anantjit Kaur DL MAR 2021 VOL - 2 (2021) 38 mins (35) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
96 - NAAM SIMRAN Japneet Kaur Delhi MAR 2021 VOL - 3 (2021) 39 mins (37) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
97 - NAAM SIMRAN Simran Kaur Canada MAR 2021 VOL - 3 (2021) 42 mins (39) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
98 - NAAM SIMRAN Jaspreet Kaur LDH MAR 2021 VOL - 3 (2021) 41 mins (38) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
99 - NAAM SIMRAN Nainpreet Singh Delhi MAR 2021 VOL - 4 (2021) 43 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
100 - NAAM SIMRAN Manmohan Kaur DL MAR 2021 VOL - 4 (2021) 44 mins (40) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
Top