ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

PUNJABI


ਸਬਦੁ - 1

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 2

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 3

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 4

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 5

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 6

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 7

Read this Lekh

ਸਬਦੁ - 8

Read this Lekh

Top