ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

PUNJABI


ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 1

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 2

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 3

Read this Lekh

Top