ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

PUNJABI


ਸੰਗਤਿ - 1

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 2

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 3

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 4

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 5

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 6

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 7

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 8

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 9

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 10

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 11

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 12

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 13

Read this Lekh

ਸੰਗਤਿ - 14

Read this Lekh

Top