ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ | ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ | ਵਾਹਿਗੁਰੂਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 1

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 2

Read this Lekh

ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ - 3

Read this Lekh