ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Fri - Aug 14 (5:00 pm) Sun - Aug 16 (12:00 pm)
Main Samagam Rockville (3 days) Rockville, MD
Arminder Pal Singh - 281 865 8678
Amar Trivedi - 702-378-5122
Airports: BWI, DCA, IAD
-
Fri - Aug 21 (5:00 pm) Sun - Aug 23 (12:00 pm)
Main Samagam London (3 days) Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS

Airports: LHR
ukdodrasangat@gmail.com
Fri - Sep 4 (5:00 pm) Mon - Sep 7 (12:00 pm)
Main Samagam Seattle (4 days) Seattle, WA
Tejinder Singh - 425 786 4118
Sarmanjit Singh - 425 210 3588
Airports: SEA, BLI
-
Fri - Sep 4 (5:00 pm) Mon - Sep 7 (12:00 pm)
Main Samagam Toronto (4 days) Toronto, ON
Sandeep Singh - 416 871 4940
Gurbinder Singh - 905 330 3103
Airports: YYZ
-
Fri - Sep 18 (5:00 pm) Sun - Sep 20 (12:00 pm)
Main Samagam Austin (3 days) Austin, TX
Sukhdeep Singh - 512 577 9707
Gurinderjit Singh - 512 577 6672
Airports: AUS
-
Sat - Sep 26 (4:00 pm) Sat - Oct 3 (10:00 pm)
Main Samagam Dodra (8 days) Gurdwara Sahib Brahm Bunga, Dodra, Punjab
Annual September Samagam at Gurdwara Sahib Brahm Bunga. 01652-255097, 99149-55098, 73074-55097 -
Fri - Oct 2 (5:00 pm) Sun - Oct 4 (12:00 pm)
Main Samagam Cleveland (3 days) Cleveland, OH
Gurcharan Singh - 216 409 3550
Narinder Singh - 216 235 9459
Airports: CLE
-
Fri - Oct 9 (5:00 pm) Mon - Oct 12 (12:00 pm)
Main Samagam Ottawa (4 days) Ottawa, ON
Parvinder Singh - 613 592 6644
Deep Kaur - 613 355 5222
Airports: YOW
-
Fri - Oct 9 (5:00 pm) Mon - Oct 12 (12:00 pm)
Main Samagam Vancouver (4 days) Vancouver, BC
Sukhdev S. Kalar - 604 812 1072
Sukhdev Singh - 778 839 6925
Airports: YVR
-
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top