ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Sat - Sep 22 (4:00 pm) Sat - Sep 29 (10:00 pm)
Main Samagam Dodra (8 days) Gurdwara Sahib Brahm Bunga, Dodra, Punjab
Annual September Samagam at Gurdwara Sahib Brahm Bunga. 01652-255097, 99149-55098, 73074-55097 -
Fri - Sep 28 (5:00 pm) Sun - Sep 30 (12:00 pm)
Main Samagam Milwaukee (3 days) Milwaukee, WI
Balhair Singh - 414 331 7454
Rubal Kaur - 920 728 0382
Airports: MKE
-
Fri - Oct 5 (5:00 pm) Mon - Oct 8 (12:00 pm)
Main Samagam Ottawa (4 days) Ottawa, ON
Parvinder Singh - 613 592 6644
Deep Kaur - 613 355 5222
Airports: YOW
-
Fri - Oct 5 (5:00 pm) Mon - Oct 8 (12:00 pm)
Main Samagam Vancouver (4 days) Vancouver, BC
Sukhdev S. Kalar - 604 812 1072
Sukhdev Singh - 778 839 6925
Airports: YVR
-
Sat - Oct 6 (4:00 pm) Sun - Oct 7 (10:00 am)
Mini Samagam Birmingham (2 days) Gurdwara Nanaksar, Wellington Street, Walsall, WS2 9QR
Manjeet Singh - 07440184623
Harvinder Singh - 07866559715
Airports: BHX
-
Fri - Oct 12 (5:00 pm) Sun - Oct 14 (12:00 pm)
Main Samagam Cleveland (3 days) Cleveland, OH
Gurcharan Singh - 216 409 3550
Chamkaur Singh - 440 289 2000
Airports: CLE
-
Fri - Oct 26 (5:00 pm) Sun - Oct 28 (12:00 pm)
Main Samagam New York (3 days) New York, NY
Gurpreet Singh - 917 647 8495
Manpreet Singh - 516 993 8650
Airports: JFK
-
Fri - Oct 26 (5:00 pm) Sun - Oct 28 (12:00 pm)
Main Samagam Salt Lake City (3 days) Salt Lake City, UT
Rosie Kaur - 505 999 1499
J B Singh - 801 918 5306
Airports: SLC
-
Fri - Nov 9 (5:00 pm) Sun - Nov 11 (12:00 pm)
Main Samagam Raleigh (3 days) Raleigh, NC
Ajitpal Singh - 252 294 8470
Satnam Singh - 919 624 7553
Airports: RDU
-
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top