ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Sat - Mar 23 (4:00 pm) Sat - Mar 30 (10:00 pm)
Main Samagam Dodra (8 days) Gurdwara Sahib Brahm Bunga, Dodra, Punjab
Annual March Samagam at Gurdwara Sahib Brahm Bunga. 01652-255097, 99149-55098, 73074-55097 -
Fri - Apr 5 (4:30 pm) Sun - Apr 7 (12:00 pm)
Main Samagam London (3 days) Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS
Fri 4:30pm - 9:00pm
Sat 5:00am - 12:00pm
Sat 3:30pm - 9:00pm
Sun 5:00am - 12:00pm

+447943632013, +447866559715
Airports: LHR
Flyer/Poster
ukdodrasangat@gmail.com
Flying
Fri - Apr 12 (5:00 pm) Sun - Apr 14 (10:00 am)
Main Samagam Ventura (3 days) Sikh Gurudwara Of Ventura County, 3076 Loma Vista Rd, Ventura, CA 93003
Karandeep Singh 805 890 4204
Jagmeet Singh 805-607-0737
Airports: BUR
Flyer/Poster
Lasangat@gmail.com
Flying Driving
Fri - Apr 19 (5:00 pm) Mon - Apr 22 (12:00 pm)
Main Samagam Montreal (4 days) Montreal, QC
Rajinderpal Singh - 514 683 7943
Ravinder Singh - 514 917 8669
Airports: YUL
-
Fri - May 3 (5:00 pm) Sun - May 5 (12:00 pm)
Main Samagam Easton (3 days) Easton, PA
Paramjit Singh - 732 543 6688
Parmpuneet Singh - 610 564 6809
Airports: EWR
-
Fri - May 3 (5:00 pm) Sun - May 5 (12:00 pm)
Main Samagam Salt Lake City (3 days) Salt Lake City, UT
Rosie Kaur - 505 999 1499
J B Singh - 801 918 5306
Airports: SLC
-
Fri - May 17 (5:00 pm) Mon - May 20 (12:00 pm)
Main Samagam Winnipeg (4 days) Winnipeg, MB
Baldev Singh - 204 999 7886
Preet Singh - 204 999 2170
Airports: YWG
-
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top